top of page

มาร่วมส่งผลงานแสดงแนวความคิด การนำเสนอการใช้งาน และ กิจกรรมในพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

Urban Studies Lab ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ร่วมส่งผลงานแสดงแนวความคิดการนำเสนอการใช้งานและกิจกรรมในพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทของพื้นที่บริเวณสถานีในอนาคต


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตัวอาคารสถานีและพื้นที่โดยรอบสามารถปรับตัวและตอบสนอง เอื้อประโยชน์ต่อความต้องการและกิจกรรมเพื่อสังคมเมืองภายภาคหน้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม


รวมถึงการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ และสานต่อคุณประโยชน์ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) อันทรงคุณค่านี้ให้สามารถพัฒนา และมีบทบาทหน้าที่ใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตได้


รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดศึกษาได้ที่ https://reimagininghualamphong.info/


* การประกวดแนวความคิดในการอนุรักษ์และพัฒนานี้เป็นโครงการวิจัยอนุรักษ์และพัฒนาสถานีรถไฟกรุงเทพ - หัวลำโพง เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์ และนักวิชาการ 5 มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก บพข. ภายใต้ สกสว. และ สอวช.3 views0 comments

Comments


bottom of page