top of page

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Updated: Nov 9, 2022

ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง

.

ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับนางภรณี ภู่ประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก 9 ตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

.

เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประชากรและฐานข้อมูลสุขภาพ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเปิดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งปันข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (data sharing ) ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (reduce data redundancy) สู่การวิเคราะห์ความเปราะบางในระดับพื้นที่ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และร่วมหาแนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับชุมชนเมืองยืดหยุ่น

.

โดยได้รับเกียรติจากนายจิรัฏฐ์ ม้าไว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายสาวศรินพร พุ่มมณี ตัวแทนจากบริษัท ปั้นเมือง จำกัด

นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และประสานยุทธศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ตัวแทนจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิณ อุดมเจริญชัยกิจ ตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต่อไป13 views0 comments

コメント


bottom of page