top of page

หกโมงเย็นวันนี้เจอกัน! ทำความเข้าใจกับแนวหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19

รายชื่อวิทยากร อ.พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด (อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) รศ.นพ.มล. ชาครีย์ กิติยากร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) คุณพงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง Urban Studies Lab)


0 views0 comments

Comments


bottom of page