top of page

“ ...เพราะการพัฒนาเมือง คือฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

องค์การสหประชาชาติ (United Nations - UN) ร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานในไทย เตรียมจัดประชุมร่างกรอบความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564


โดยยึดหลักการ… - ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง - เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม - สร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เพื่อผลักดันประเทศไทย… - สู่การเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าและมีรายได้สูง - มีการกระจายผลประโยชน์และการพัฒนาอย่างทั่วถึง - พร้อมปรับตัวและรับมือในทุกวิกฤต


📢ซึ่ง USL ได้มีโอกาสเข้าร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอความคิดเห็น พัฒนากรอบความร่วมมือฯ ในด้าน ‘การลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ ผ่านความเข้มแข็งของสถาบัน ความร่วมมือ และอำนาจของประชาชน’


โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ เพื่อชุมชนเมืองที่เท่าเทียม น่าอยู่และยืดหยุ่น รวมไปถึงการปรับปรุง ‘บริการสาธารณะ’ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัว รองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มทักษะให้กับประชากร และสร้างสังคมที่มีประสิทธิภาพ


💬ท่านที่สนใจ อยากมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนา ก็สามารถระดมความคิด เสนอความเห็นได้ที่... https://bit.ly/3vfSEuT2 views0 comments

Comments


bottom of page