top of page

เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และเครือข่าย: เมืองแห่งการเรียนรู้ย่านรอบคลองผดุงกรุงเกษม

Updated: Jun 29, 2022

เปิดภาพกิจกรรมโครงการ การยกระดับและการพัฒนาย่านแห่งการเรียนรู้ผ่านกลไกห้องวิจัยมีชีวิต ห้องเรียนเมือง และ กระบวนการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื้นที่รอบคลองผดุงกรุงเกษมในวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ และเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเข้าใจถึงบริบท ประเด็นปัญหา ความคิดเห็น รวมไปถึงข้อมูลเมืองในด้านต่างๆ ของพื้นที่ และจะสามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


หลังจากนี้จะมีการนำเสนอประเด็นปัญหา การแก้ไข และการออกแบบ ที่ได้จากน้อง ๆ นักศึกษาที่เข้ารวมโครงการนี้ และเก็บข้อมูลดังกล่าวใน Project Bank ของ Urban Studies Lab เพื่อในอนาคตจะสามารถหยิบข้อมูล และไอเดียเหล่านี้ไปพัฒนาต่อได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกภาคส่วน จากทั้ง ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มาเป็นจุดตั้งต้น ไม่ใช่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ต่อไป

11 views0 comments

Comentarios


bottom of page