top of page

6 ขั้นตอน การสำรวจเส้นทางอพยพรอบพื้นที่การชุมนุมด้วยตนเองจากแอปพลิเคชั่นแผนที่บนมือถือ

ในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาการรวมตัวกันของกลุ่มคนต่างๆในพื้นที่สาธารณะ มีความถี่ ความหลากหลาย และวิธีการจัดการชุมนุมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีนัยยะต่อการใช้พื้นที่เมืองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเด็นความปลอดภัยของพื้นที่สำหรับความหลากหลายทางความคิด

Urban Studies lab จึงขอนำเสนอ “ขั้นตอน 6 ขั้นตอน การสำรวจเส้นทางอพยพรอบพื้นที่การชุมนุมด้วยตนเองจากแอปพลิเคชั่นแผนที่บนมือถือ”

สำหรับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียและสนับสนุนการมีพื้นที่สาธารณะปลอดภัย สำหรับเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ

* รูปภาพสำหรับ Instagram หรือรูปแบบ Stories แนวตั้ง นั้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก link ในช่องคอมเม้นท์

------------------------------------------------------------------------

In the past month, the use of public space for demonstration has become much frequent, diverse and varies in tactic and countertactic. Safe public space for freedom of expression has become a critical issue that is worth considering.

Therefore, Urban Studies Lab would like to present this guideline, “6 Self Help Steps to Identify Urban Evacuation Routes In An Unrest Situation Using Smartphone Maps” to help the participants in these gathering prepare for an immediate situation that could occur to prevent casualties and promote safe public space for freedom of expression.

*Please note that the English description is available in the caption of each image.6 ขั้นตอน การสำรวจเส้นทางอพยพรอบพื้นที่การชุมนุมด้วยตนเองจากแอปพลิเคชั่นแผนที่บนมือถือ

โดย Urban Studies Lab


* ขั้นตอนเหล่านี้เป็นการนำเสนอแนวทางปฏิบัติ ในภาพกว้าง และควรวิเคราะห์และปรับใช้กับบริบทพื้นที่และสถานการณ์เฉพาะหน้าเสมอๆ

------------------------------------------

6 Self Help Steps to Identify Urban Evacuation Routes In An Unrest Situation Using Smartphone Maps.


* These steps are a broad guideline that should be processed before applied with

area of the contexts and immediate situation.1.หาตำแหน่งตัวเอง


1.1 ดาวน์โหลดแผนที่ในโหมดออฟไลน์*

ปัญหาหลักของการชุมนุมนั้นคือความสามารถในการรองรับความต้องการใช้สัญญาณที่ไม่สามารถให้บริการทุกคนได้ด้วยความเร็ว การดาวน์โหลดแผนที่ในโหมด offline เพื่อเตรียมการใช้แผนที่ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตาม


โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้


1.2 อัพเดทตำแหน่ง GPS


1.3 ตรวจสอบทิศให้มั่นใจ


1.4 ตรวจสอบแผนที่แลนด์มาร์ค รอบตัว ในพื้นที่ใกล้เคียง และโรงพยาบาล


1.5 ยืนยันตำแหน่งแลนมาร์ครอบตัวด้วยสายตา

----------------------------------------------------

1. Identify your location.


1.1 Prepare an offline mobile map.

Jamming signal is the main issue in a mass demonstration due to the high demand of use within the demonstration site. Downloading an offline map will allow you to access to the map at any time without worrying about the connectivity.


To download an offline map, you can follow the instruction.1.2 Update GPS location


1.3 Align the compass


1.4 Look for landmarks around you such as bridges, convenience stores, drugstore, and hotels. Also, study of landmarks in the nearby area include the hospitals.


1.5 Identify landmarks around you2. สำรวจถนน แยก ซอย และแนวคลองต่างๆ


2.1 หาจุดตัดถนนโดยรอบ โดยเฉพาะถนนใหญ่


2.2 หาตำแหน่งซอยบริเวณใกล้เคียงที่มีทางออกถนนทั้งสองฝั่ง


2.3 ทำความเข้าใจตำแหน่ง คลอง และสิ่งปลูกสร้าง กีดขวางต่างๆ


2.4 สอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีความชำนาญในพื้นที่นั้นๆ

----------------------------------------------------

2. Identify roads, intersections, alleys, and canal corridors.


2.1 Identify intersections around you


2.2 Identify alleyways (soi) with both ends connected to the main roads.


2.3 Identify canals, rivers and blockades.


2.4 Ask the locals or someone who feels familiar with the area3.หาข้อมูลแนวสิ่งกีดขวางและแนวการเผชิญหน้า


3.1 มองหาแนวกำลังเจ้าหน้าที่สิ่งกีดขวาง และ ผู้ชุมนุมกลุ่มอื่น

หากเป็นการชุมนุมแบบเคลื่อนที่แนวกีดขวางหลักมักจะอยู่ระหว่างขบวนและจุดหมายเสมอ


3.2 สอบถาม ฟังผู้นำ ดู social media หรือ ฟังคนรอบตัวและประมวลผล อย่าปักใจเชื่อข้อมูลที่ไม่เป็น

ทางการโดยทันท


3.3 จัดลำดับโอกาสการเผชิญหน้าจาก ลักษณะการสวมเครื่องป้องกัน และยุทโธปกรณ์ต่างๆ ยิ่งยุทโธปกรณ์มาก โอกาสเกิดการเผชิญหน้ายิ่งเพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตามการประเมินในลักษณะนี้มีผลกับเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่เท่านั้น ในการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนอื่นๆให้ระลึกไว้ว่ามีโอกาสการกระทบกระทั่งกันได้เสมอๆ

----------------------------------------------------

3. Studies the location of barricades, police force, and other demonstration groups.


3.1 Look for barricades, lines of police and other demonstration groups. If the demonstration is on a march, the main barricade should be in the direction towards the destination.


3.2 Always listen to the leaders, keep the information up to date by using social media if possible, and exchange with people around. Then process the probability on your own.


3.3 Prioritise the level of confrontation. This can be assumed from gear and equipment if you confront the police or military force. To assess the authority by location with water cannon or tear gas can be assumed as a high brutality rate. The hard gear, shield and baton can also assume that violence could occur. While light police gear supposes to be less violence. However, the location of opponent demonstrations is varied and hard to identify the level of conflict. Keep precaution that conflict could happen anytime if there is a clash between two groups of a protester.
4. วางแผนเส้นทางอพยพ


4.1 เตรียมแผนมากกว่าหนึ่งเส้นทางเสมอ


4.2 หลีกเลี่ยงพื้นที่เผชิญหน้า สถานที่ราชการขนาดใหญ่ สถานที่ปิด และเขตพระราชฐาน เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ซึ่งอาจจะมีแนวกำลังเจ้าหน้าที่ หรือ กำลังรักษาความปลอดภัยหนาแน่น อาจสุ่มเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดและสุ่มเสี่ยงต่อการนำไปสู่การเผชิญหน้า


4.3 เตรียมทั้งเส้นทางถนนหลักถนนรองหรือซอยย่อยที่มีทางออกทั้งสองด้าน มีความยาวพอประมาณและไม่คดเคี้ยวจนเกินไป


4.4 หากเป็นการเคลื่อนขบวนให้สำรวจเส้นทางใหม่ทุกครั้งที่เคลื่อนที่

----------------------------------------------------

4. Planning evacuation routes.


4.1 Always prepare more than one route if possible.


4.2 Avoid confrontation area, large government properties, enclosed area, and royal palaces. These areas can be where reinforcements are stationed or restricted with tightened security force which could easily be misleading to another confrontation.


4.3 Prepare both main roads and alleyways route with a certain distance less mazy.


4.4 Always identify new routes every time the demonstration is relocated.5.การเลือกใช้เส้นทาง


5.1 ออกจากทิศแนวปะทะหลัก


5.2 เลือกใช้ถนนเป็นหลักหากเป็นการใช้อุปกรณ์สลายการชุมนุมด้วยอุปกรณ์สลายการชุมนุมทั่วไป เช่น กำลังเจ้าหน้าที่ แก็สน้ำตา รถฉีดน้ำแรงดันสูง โดยให้ถอยออกมาจากแนวปะทะ 200 เมตรเป็นอย่างน้อย หรือไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้


5.3 หากมีการใช้อุปกรณ์ที่มีความรุนแรงสูง* เช่น อาวุธปืน จากฝ่ายใดก็ตาม ให้ใช้ซอยที่มีความ คดเคี้ยวแทน และออกให้ห่างจากพื้นที่มากที่สุด ด้วยความรวดเร็ว


5.4 คลองหรือแม่น้ำสามารถใช้เป็นทางอพยพได้เช่นกันในสถานการณ์เฉพาะหน้าร้ายแรง

----------------------------------------------------

5.Choosing Direction


5.1 Move away from the conflict point.


5.2 Consider using the main road as the first priority for an evacuation route in the situation that the crackdown is using standard equipment such as the police force, tear gas, or high-pressure water cannon. Fall back at least 200 metres or as far as you can.


5.3 In the situation that ammunition is being used, consider using alleyways with curves or corner instead, then leave the area as soon as possible.


5.4 Canal and rivers is also a possible evacuation route in a severe situation.6. การอพยพ


6.1 ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม


6.2 อพยพเป็นกลุ่มย่อยๆ


6.3 หลีกเลี่ยงการผ่าน


6.4 หากไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ ให้หาที่กำบัง หรือ หลบภัยชั่วคราว

----------------------------------------------------

6. Evacuation


6.1 Stay alert but do not panic.


6.2 Evacuate in a small group.


6.3 Escape to the main road or an area with a number of civilians as fast as possible.


6.4 Seek shelter if evacuation is impossible.ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย


1. หลีกเลี่ยงการใช้กำลังกับผู้อื่น


2. หลีกเลี่ยงการยั่วยุ หรือดูหมิ่น ผู้อื่นด้วยวาจา


3. หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือ บุคคลต้องสงสัย ให้แจ้งผู้ควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ในทันที


4. แบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ รวมถึงเส้นทางการอพยพกับ คนรอบข้างเสมอๆ

----------------------------------------------------

Additional Safety Measure


1. Avoid using violence with others.


2. Avoid using verbal abuse or provocative expression with others.


3. In case of noticing something or someone suspicious, please report the staff or authority immediately.


4. Share and exchange information including evacuation routes with people around you.Urban Studies Lab นำเสนอแนวทางชุดนี้ เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียใดๆ

และสนับสนุนการมีพื้นที่สาธารณะปลอดภัย สำหรับเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ

------------------------------------------

Urban Studies Lab presents this guideline to help prevent any possible casualty and

To support safe public space for freedom of expression.3 views0 comments

留言


bottom of page