top of page

Smart City Handbook Thailand

หนังสือคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

หนังสือคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร (UK Foreign, Commonwealth and Development Office หรือ FCDO) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Future Cities Programme (GFCP) ภายใต้กองทุน Prosperity Fund ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรในปี 2558 โดยกองทุนเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) และ New Urban Agenda โดยกองทุนได้ใช้แนวทางยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือของสหราชอาณาจักร (UK Aid Strategy) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่งคั่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยประเทศต่าง ๆ ที่ The UK Prosperity Fund ได้ให้การสนับสนุนนั้น มีโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาและความสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการค้า


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยกดปุ่ม "Download Now"

Read Preview

bottom of page