top of page

Learning City

การยกระดับและการพัฒนาย่านแห่งการเรียนรู้ผ่านกลไกห้องวิจัยมีชีวิต ห้องเรียนเมือง และกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พื้นที่รอบคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

ชุดโครงการนี้เป็นการวิจัย และพัฒนาโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อ :

  1. สร้าง และพัฒนากลไกการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รอบคลองผดุงกรุงเกษม

  2. เพื่อผลิต แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้เมือง (Urban Learning Space)

  3. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเมืองจากชุมชน และระบบคลังข้อมูลโครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สองฝากฝั่งริมคลองดุงกรุงเกษมตั้งแต่ท่าเรือเทเวศร์ถึงท่าเรือสี่พระยา เกิดการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมุ่งสู่ชุมชนเมืองน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน การเรียนรู้เมืองผ่านห้องเรียนมีชีวิต (Living Lab) ด้านการเรียนรู้เมืองและการทดลองนวัตกรรมในพื้นที่จริง ผ่านกระบวนการวิจัยที่สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลักคือ

    • Living Lab and Urban Classroom ที่มีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดพื้นที่ศึกษา และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การWorkshop ระหว่างกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน การสำรวจ สืบค้นข้อมูล และกำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม Urban Classroom ไปจนถึงการจัดกิจกรรม Urban Learning Day และ

    • Participatory Budgeting ที่มีขั้นตอนตั้งแต่กิจกรรมบรรยายประเด็น Participatory Budgeting กิจกรรมParticipatory Budgeting Workshop การWorkshop Participatory Budgeting และสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานโครงการ  เพื่อให้กลุ่มเครือข่าย และผู้วิจัยเข้าใจถึงประเด็นปัญหาในพื้นที่ และทดลองดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จริง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษาตามกรอบคิดของการทำงานแบบบูรณาการแบบจตุภาคี ที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชากรหลายภาคส่วนในแบบขึ้นภายในพื้นที่ศึกษา


โครงการนี้จะนำข้อมูล องค์ความรู้ ช่องทางการสื่อสาร โครงการ และเครือข่ายความร่วมมือ และ ที่เกิดขึ้นและรวบรวมได้ในขั้นตอน Living Lab and Urban Classroom มาสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหา/พัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของ Participatory Budgeting ที่นอกจากจะเป็นการสร้างกลไกในการเรียนรู้ภายในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการนำองค์ความรู้และข้อมูลในรูปแบบต่างๆมาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ควบรู้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพื้นที่ ที่แม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว จะยังคงมีฐานข้อมูลที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่สามารถนำไปใช้งาน เพื่อในท้ายที่สุดจะสามารถสร้างกลไกในการพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO และเป้าหมายการพัฒนา SDGs 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ และ 11 สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ 6 เขต คือ เขตปทุมวัน เขตดุสิต เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก และป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

Power in Numbers

23

Partner

224

Beneficiaries

12

Time Frame

(Month)

USL Pillars

Project Gallery

bottom of page