top of page

เชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจ และดูแลต้นไม้ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

USL ร่วมกับ BIG Trees อยากชวนผู้ที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจ และดูแลต้นไม้ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ (คลองมหานาค และคลองผดุงกรุงเกษม)

ภาพรวมของโครงการ คือ การสำรวจต้นไม้ในพื้นที่คลองมหานาค และคลองผดุงกรุงเกษม โดยใช้โปรแกรม Tree plotter เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่สนใจสามารถนำไปใช้ในการศึกษา และจัดการดูแลต้นไม้ในระยะยาว

โครงการต้องการอาสาสมัครที่มีใจรักต้นไม้ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาต้นไม้ในเมือง มาใช้เวลาร่วมกันในการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นไม้ในพื้นที่คลองมหานาค และคลองผดุงกรุงเกษม เรียนรู้วิธีการตัดแต่ง พร้อมทั้งการประเมินสุขภาพ และความเสี่ยงที่จะเกิดจากต้นไม้ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติร่วมกันกับกลุ่มอาสาสมัครของชุมชน และอาสาสมัครจากหน่วยงานในพื้นที่ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 1 ครั้ง เพื่อที่ชุมชนเองสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชนของตนเองได้


กลุ่มอาสาสมัคร สำหรับกลุ่มอาสาสมัครจะถูกจัดเป็น 2 กลุ่ม - อาสาสมัครกลุ่มหลักจำนวน 8 คน (เป็นกลุ่มที่จะอยู่กับเราตลอดโครงการ โดยจะเข้าร่วมการอบรมความรู้ต่าง ๆเกี่ยวกับต้นไม้ ร่วมสำรวจเก็บข้อมูลต้นไม้กับชาวบ้านในชุมชน) - อาสาสมัคร จากชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน (เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่จะรับองค์ความรู้จากกลุ่มหลัก และปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน แต่อาสากลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชน)

สิ่งตอบแทนที่จะได้จากโครงการของเรา องค์ความรู้ในการจัดการดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี ประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรณ์อิสระ และชุมชน

สามารถติดต่อทีมงาน เพื่อสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้โดยตรงที่คุณยุพิน เบอร์ 090-8927530


3 views0 comments

Comments


bottom of page