top of page

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Learning City Workshop

เพราะภูมิปัญญา ทักษะการปรับตัว การเรียนรู้ เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาพื้นที่ให้มีความยั่งยืนในด้านกายภาพเมือง และการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ ท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว Urban Studies Labs จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้ากิจกรรม Learning City Workshop เมืองแห่งการเรียนรู้ย่านรอบคลองผดุงกรุงเกษม โดยร่วมกันพัฒนาแนวคิด เครื่องมือ หรือแนวทางในการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง . คลองผดุงกรุงเกษมเป็นหนึ่งในพื้นที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์สังคม และเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานคร กระทั่งการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครในช่วงไม่กี่ทศวรรศที่ผ่านมาทำให้พื้นที่รอบคลองผดุงฯ ขาดซึ่งรูปแบบที่เป็นระเบียบแบบแผน การจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมระหว่างคนและคลองจึงได้มีความเปลี่ยนแปลงไป . เครื่องมือในการพัฒนาเมืองที่เน้นการพัฒนาคนเมืองโดยมุ่งไปที่การเติบโต การปรับตัว และการเรียนรู้ของคนจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการพัฒนาย่านชุมชนรอบคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านพัฒนาพื้นที่การเชื่อมต่อย่านและคลอง ให้มากกว่าการพัฒนาด้ายกายภาพ และให้ชุมชนมีความยั่งยืนและครอบคลุมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่ก้าวกระโดด


. สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/MR7bNNt496AE2as16 . มาเข้าใจและเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop Learning City Workshop เมืองแห่งการเรียนรู้ย่านรอบคลองผดุงกรุงเกษม 📅 วันที่ 13 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 65 📌 FREC Bangkok 💸 ไม่มีค่าเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับนักศึกษาในสายการเรียนที่เกี่ยวข้องกับด้านเมือง ด้านการวางนโยบาย และ สาขาวิชาอื่นๆที่สนใจ (เช่น สถาปัตยกรรม, การออกแบบภูมิทัศน์, ธุรกิจเพื่อสังคม ,การวางผังและออกแบบเมือง, รัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ, กฎหมาย เป็นต้น)

** รับจำนวนจำกัดเพียง 36 คนเท่านั้น! . เมืองแห่งการเรียนรู้ย่านรอบคลองผดุงกรุงเกษม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหัวข้อ Learning City — “การยกระดับและการพัฒนาย่านแห่งการเรียนรู้ผ่านกลไกห้องวิจัยมีชีวิตห้องเรียนเมือง และกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื้นที่รอบคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร” Urban Studies Lab (USL) ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกันจัดทำ โดยได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) .

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: Urban Studies Lab Mail: learningcity.usl@gmail.com


5 views0 comments

Comments


bottom of page