top of page

USL เปิดรับสมัครนักวิจัยอาวุโส


Urban Studies Lab ศูนย์วิจัยอิสระด้านชุมชนและการศึกษาเมือง เปิดรับสมัครนักวิจัยอาวุโสจำนวน 1 ตำแหน่ง


Urban Studies Lab กำลังเปิดรับนักวิจัยที่มีความสนใจเกี่ยวกับ Urban Poverty (คนจนเมือง) โดยร่วมทีมวิจัยเพื่อศึกษาประเด็นต่างๆ ของเมือง เช่น การผังเมือง สถาปัตยกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลวิจัย พัฒนาฐานข้อมูลและช่วยแก้ปัญหาเมืองได้อย่างได้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดความรู้ และประยุกต์ใช้จริงในการส่งเสริมชุมชนให้ดีขึ้นได้ ผ่านการให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การพัฒนายุทธศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผนหรือพัฒนาผังเมือง เป็นต้น


📝 ความรับผิดชอบ

1. ทำงานวิจัยด้านชุมชนและเมือง โดยเฉพาะหัวข้อคนจนเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชน ดัชนี สำมะโนประชากรและฐานข้อมูลเมือง

2. ช่วยจัดทำข้อเสนอโครงการและการระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยคนจนเมือง

3. ร่วมเป็นทีมงานจัด Workshop และงานสัมมนาต่างๆ ของศูนย์วิจัยฯ

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย แผนกลยุทธ์แผนงานหรือโครงการ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย


⭐️ คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ การวางผังเมือง นโยบายสาธารณะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านชุมชนและเมือง และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี

2. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดงานได้ดี

4. มีทักษะการจับประเด็น และการเขียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่ดี

5. ใส่ใจในรายละเอียด แต่มีความยืดหยุ่นสูง พึ่งพาตนเองได้ ชอบทำงานเป็นทีม และชอบบรรยากาศการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก

6. มีความเข้าอกเข้าใจและมีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกันกับชุมชนเมืองและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้


📌 เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter โดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ประเด็นเกี่ยวกับคนจนเมือง ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

2. ตัวอย่างผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

ส่งมาที่อีเมล : info@uslbangkok.com cc: d.laksika@uslbangkok.com

พร้อมระบุหัวอีเมลว่า ‘สมัครงานนักวิจัย’

📅 ภายในวันที่ 29 เม.ย. 65


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล : info@uslbangkok.com

หรือโทร 0864246635

4 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page