top of page

การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย

จากการนำเสนอแนวทางในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และประเมินความพร้อมของพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยที่ผู้เขียนได้นำเสนอไป… https://bit.ly/3jx0qg3


พบว่าในการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Analytic Hierarchy Process (AHP) มีปัจจัยสำคัญ 5 ปัจจัย ดังนี้… - ระยะทางจากถนนสายหลัก - ระยะห่างจากชุมชน - ระยะห่างจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข - ความหนาแน่นของระบบขนส่ง - ระดับความเปราะบาง COVID-19 (โดยวัดผลจาก ครัวเรือนรายได้น้อย, สัดส่วนครัวเรือนรายได้น้อยต่อพื้นที่, ชุมชนความหนาแน่นสูง, จำนวนผู้สูงอายุ, สัดส่วนผู้สูงอายุต่อพื้นที่, สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3iwe0Rv)


อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่นั้น เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับช่วยในการตัดสินใจวางแผนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ในการดำเนินงานจริง จำเป็นที่จะต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของอาคาร เจ้าของที่ดิน หน่วยงานภาคประชาชน และชุมชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำมาพิจารณารับในการจัดตั้ง ปรับปรุงอาคารในขั้นตอนต่อไปComments


bottom of page