top of page

USL ร่วมมือกับ UN-Habitat ในโครงการ 'Leaving No One Behind (LNOB)'

ในปีที่ผ่านมา ทาง USL มีโอกาสได้ร่วมมือกับทางโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) ในการบูรณาการโครงการ 'Leaving No One Behind (LNOB)' เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ร่วมถึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการเรียนรู้ต่อการจัดการที่อยู่อาศัยในเชิงนโยบายร่วมกัน โดยได้ริเริ่มดำเนินการใน 3 พื้นที่จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดหาดใหญ่, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการให้ความรู้, การสร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ และการทำงานเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่ทาง USL พยายามผลักดันมาโดยตลอด . โดยโครงการ Leaving No One Behind (LNOB) เป็นโครงการที่ริเริ่มจัดทำผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS), โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) และ Urban Studies Lab (USL) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เพื่อพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ตามกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติ (UN) อันได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และร่างวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA)Comentários


bottom of page